QUTE.sk will help to involve individual research teams in excellent international consortia, which will subsequently bring new opportunities and, last but not least, financial resources for further research.

Gallery

Contacts

QUTE.sk – Slovak National Center for Quantum Technologies

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia

qute@qute.sk

+421 904 507 697

GDPR

Informácie a poučenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov poskytnuté dotknutej osobe

Dotknutá osoba:
Uchádzači o zamestnanie

Dotknutá osoba: Uchádzači o zamestnanie

Prevádzkovateľ: Národné centrum pre kvantové technológie, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom na adrese Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, IČO: 54 255 422, e-mail: qute@qute.sk

Okruh príjemcov: Nie je poskytované žiadnym príjemcom.

Účel spracúvania: výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície.

Právny základ spracúvania

 • Súhlas dotknutej osoby
 • Pre účel spracúvania v databáze záujemcov po ukončení výberového konania je potrebný osobitný súhlas

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, údaje v rozsahu, v akom ich uchádzač poskytne v životopise.

Doba uchovávania:  Do momentu ukončenia výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície. V prípade, že združenie ako prevádzkovateľ má záujem spracúvať osobné údaje aj po ukončení výberového konania, doba po ktorú dochádza k ich spracúvaniu bola uvedená v osobitnom poučení a súhlase udelenom na takéto spracúvanie.

V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov, nie je možné zabezpečiť riadne naplnenie potreby združenia na obsadenie pracovného miesta.

Osobné údaje nie sú zverejňované mimo rozsahu, ktorý ustanovuje osobitný predpis.

Združenie ako prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.

V združení ako prevádzkovateľa a ani u žiadneho sprostredkovateľa nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu na podklade poskytnutých osobných údajov.

Dodávatelia alebo zákazníci

Dotknutá osoba: Dodávatelia alebo zákazníci – Fyzické osoby (vrátane fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na základe živnosti alebo iným obdobným spôsobom).

Prevádzkovateľ: Národné centrum pre kvantové technológie, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom na adrese Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, IČO: 54 255 422, e-mail: qute@qute.sk

Sprostredkovateľ: Účtovníctvo na kľúč s.r.o., Igram 199, 900 84 Igram, IČO: 35879831 (externý účtovník) 

Okruh príjemcov: Sprostredkovateľ.

Účel spracúvania: plnenie Zmluvy – najmä vedenie účtovníctva, vystavovanie faktúr, dodávka plnení.

Právny základ spracúvania: Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, osobitný predpis.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, IČO, IČ DPH a DIČ fyzickej osoby - podnikateľa.

Účel

Právny základ

vedenie účtovníctva

osobitný predpis

vystavovanie faktúr

osobitný predpis

dodávka tovarov (služieb)

plnenie zmluvy

Doba uchovávania: 10 rokov odo dňa zániku platnosti zmluvného vzťahu, ak osobitný predpis neukladá uchovanie údajov po dlhšiu dobu.

V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie zmluvy.

Osobné údaje nie sú zverejňované.

Združenie ako prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.

V združení ako prevádzkovateľa a ani u žiadneho sprostredkovateľa nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu na podklade poskytnutých osobných údajov.

Účastníci podujatí

Dotknutá osoba:  Fyzické osoby ako účastníci podujatí organizovaných združením.

Prevádzkovateľ: Národné centrum pre kvantové technológie, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom na adrese Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, IČO: 54 255 422, e-mail: qute@qute.sk

Sprostredkovateľ:               

 • Fyzikálny ústav SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, IČO: 00166537 
 • Slovenská akadémia vied (SAV), Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 00037869

Okruh príjemcov: Sprostredkovateľ.

Účel spracúvania: Marketing.

Právny základ spracúvania: Udelený súhlas dotknutou osobou

Zoznam osobných údajov: obrazová podobizeň FO zachytená na obrazových snímkach a obrazových a zvukových záznamoch

Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vyhotovenia 

Osobné údaje nie sú zverejňované mimo rozsahu ktorý ustanovuje osobitný predpis.

Združenie ako prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny. 

V združení ako prevádzkovateľa a ani u žiadneho sprostredkovateľa nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu na podklade poskytnutých osobných údajov. 

Dotknuté osoby si môžu v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov uplatniť u Prevádzkovateľa nasledovné práva:
1. Právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a na ktorých spracúvanie svoj súhlas udelila. Ak dotknutá osoba svoj súhlas odvolá, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané pred odvolaním súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila alebo prostredníctvom zaslania notifikácie o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu qute@qute.sk. Prevádzkovateľ prestane osobné údaje spracúvať bezodkladne po odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

2. Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od združenia potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V tomto prípade má dotknutá osoba právo získať prístup k jej osobným údajom a k informácii o:

 • účele spracúvania osobných údajov
 • pôvode osobných údajov, t.j. odkiaľ prevádzkovateľ osobné údaje získal (ak ich nezískal od dotknutej osoby)
 • kategórii spracúvaných osobných údajov
 • predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
 • práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov
 • práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR ak dotknutá osoba tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky (napr. e-mailom)
 • právo získať osobné údaje podľa vyššie uvedeného bodu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
3. Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak dotknutá osoba má za to, že na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov je potrebné poskytnúť väčší rozsah osobných údajov,  má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby združenie bez zbytočného odkladu vymazala jej osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý poskytla na spracúvanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov t.j. združenie spracúva osobné údaje len na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na ochranu majetku a prevažujú oprávnené dôvody dotknutej osoby na ochranu osobných údajov nad oprávneným záujmom Prevádzkovateľa.
 • ak sa preukáže, že osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané nezákonne
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej Dohody, ktorou je Slovenská republika viazaná.
5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby združenie obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba napadne/namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku
 • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a prevažujú oprávnené dôvody dotknutej osoby na ochranu osobných údajov nad oprávneným záujmom Prevádzkovateľa.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na základe vyššie uvedeného, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osoba, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí na základe vyššie uvedeného, je Prevádzkovateľ povinný  informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

6. Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné pričom platí, že uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

7. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Ak dotknutá osoba tvrdí, že sú priamo dotknuté jej práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

8. Právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov v prípadoch spracúvania jej osobných údajov založenom na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo spracúvania vo verejnom záujme alebo ak dochádza pri takomto spracúvaní k profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux