QUTE.sk will help to involve individual research teams in excellent international consortia, which will subsequently bring new opportunities and, last but not least, financial resources for further research.

Gallery

Contacts

QUTE.sk – Slovak National Center for Quantum Technologies

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia

qute@qute.sk

+421 904 507 697

eduQUTE sú vzdelávacie a osvetové aktivity Slovenského národného centra kvantových technológií QUTE.sk.

Cieľ: vytvoriť vzdelávací študijný program a založiť medzinárodné vzdelávacie centrum eduQUTE, ktoré má ambíciu stať sa medzinárodným vzdelávacím centrom európskeho významu. Konkrétne zámery sú

  1. Vytvoriť vzdelávací systém v oblasti kvantových technológií
    Kvantové technológie pretínajú oblasť inžinierstva, fyziky, matematiky a informatiky. Preto tvorba takéhoto vzdelávacieho programu výrazne presahuje fakulty a dokonca aj možnosti jednotlivých univerzít. Národná platforma QUTE zabezpečí spoluprácu univerzít a príslušných ústavov SAV na vypracovaní interdisciplinárnych kombinovaných magisterských a inžinierskych študijných plánov pre kvantové technológie, ktoré budú prirodzeným rozšírením existujúcich aktivít.

2. Zriadiť doktorandskú školu a školiace stredisko Flagship
Doktorandi partnerov platformy vytvoria doktorandskú školu, v rámci ktorej bude vzdelávanie prebiehať formou letných škôl, ktoré budú otvorené pre zahraničných účastníkov a na ktorých budú prednášať zahraniční lektori. Jeho súčasťou bude aj plná finančná podpora štvormesačnej stáže (pre domácich doktorandov) na zahraničnom pracovisku. Pokúsime sa vytvoriť európske školiace centrum v kvantových technológiách, ktoré by poskytovalo teoretickú prípravu pre KF a bolo by spolufinancované z európskych zdrojov. Dnes sú podmienky na to, aby takéto vzdelávacie centrum vzniklo v Centre výskumu kvantovej informácie, výskumnom ústave SAV, ktorý má skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí vrátane letných a zimných škôl. Cieľom zriadenia takéhoto centra je kvalitatívny posun v úrovni vzdelávania slovenských študentov. Prednášky popredných európskych odborníkov v danej oblasti budú pre študentov platformy neoceniteľné a zároveň zviditeľnia slovenskú vedu a Slovensko samotné. Súčasťou doktorandskej školy bude vytvorenie systému udeľovania medzinárodne konkurenčných štipendií, ktoré budú motivovať študentov k výberu odboru kvantová technológia.

3. Podporiť postdoktorandov spolužiakovQUTE.sk
Na Slovensku prakticky neexistuje stabilný spôsob podpory postdoktorandských pozícií napriek tomu, že hlavnou výskumnou silou sú postdoktorandi. Naším cieľom je vytvoriť systém, ktorý by umožnil otváranie medzinárodne konkurenčných postdoktorandských pozícií. Jednotlivé partnerské organizácie sa budú o tieto pozície uchádzať v otvorenom výberovom konaní.

4. Popularizačné a osvetové aktivity
Pravidelné prednášky pre verejnosť a cielené prednášky pre potenciálnych priemyselných partnerov a používateľov kvantových technológií. Verejné otvorenie jednotlivých komponentov kvantovej siete a spustenie detektora.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux